Vastutustundlik investeerimine

Usume Avaronis, et keskkonnaalased, sotsiaalsed ja äriühingu üldjuhtimise (ESG) küsimused ning vastutustundlik tegutsemine on olulised saavutamaks pikas perspektiivis tugev ja positiivne riskiga korrigeeritud investeeringute tootlus. Seetõttu rakendame areneva Euroopa aktsiastrateegia investeerimisprotsessis ESG-analüüsi, mis hõlmab kestlikkuse riski hindamist. Kestlikkuse risk tähendab keskkonnaalast, sotsiaalset või üldjuhtimise sündmust või tingimust, mille esinemisel võib olla oluline negatiivne mõju investeeringu väärtusele. Juba 2011. aastal allkirjastas Avaron ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtted (UN PRI), mille eesmärk on toetada ESG-aspektide integreerimist ja analüüsimist investeerimistegevusse.

Meie vastutustundliku investeerimise lähenemisviis on toodud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes (Responsible Investment Policy). Kõik areneva Euroopa aktsiastrateegia portfellidesse tehtavad investeeringud läbivad välistamise ja normipõhise seire ning põhjaliku ESG-analüüsi. ESG-analüüs viiakse läbi kasutades Avaroni majasisest hindamismetoodikat, mis hõlmab 31 keskkonnaindikaatorit, 42 sotsiaalset ja tarneahela indikaatorit ning 50 hea juhtimistava indikaatorit. Avaroni Privaatportfelli Fondi investeeringute puhul rakendame välistamist ja normipõhist seiret.

Responsible Investment Policy

Kliimamuutus

Kliimamuutus on üks suurimaid ohte, millega tänapäeva ühiskond silmitsi seisab. Seda tunnistati 2015. aastal, kui 195 riiki kirjutas alla Pariisi kliimakokkuleppele, millega riigid kohustuvad üle minema vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitavale majandusele ja piirama ülemaailmset keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C võrreldes industriaalajastu eelse tasemega ning jätkama jõupingutusi, et piirata temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni. Avaron toetab Pariisi kokkulepet ja finantsstabiilsuse nõukogu kliimaga seotud finantsandmete avalikustamise töörühma (TCFD) soovitusi. Meie lähenemine kliimamuutustele on kirjeldatud Avaroni kliimamuutuste poliitikas (Climate Change Policy). Avaron on võtnud pikaajalise kohustuse, et meie areneva Euroopa aktsiastrateegia investeerimisportfellid oleks 2050. aastaks nullilähedaste süsinikdioksiidi heitkogustega ja et 2030. aastaks vähendame portfellide süsinikujalajälge 50% võrra.

Climate Change Policy Statement

Oleme aktiivsed omanikud

Oleme võtnud eesmärgiks aktiivselt kasutada oma õigusi aktsionärina, hääletades aktsionäride koosolekutel ja olles dialoogis portfellis olevate ettevõtete juhtkondadega. Me hoiame ESG-küsimustes ettevõtetega otsekontakti suunates neid ESG-alaste põhimõtete ja tegevuste täiustamisele. Hääleõiguse kasutamine on meie vastutustundliku investeerimise tava keskne osa, kuna see võimaldab aktsionäride järelevalvet emitentide juhtimise üle. Hääletamistegevus toimub kooskõlas meie hääletamispoliitikaga. Alates 2019. aastast avaldame kõigi oma fondide üksikasjalikud hääletamisprotokollid.

Voting Policy
Voting Records of Avaron Funds

Aruandlus

Kord aastas avalikustame Avaroni vastutustundliku investeerimise aruande ning UN PRI aruande koos sõltumatu hinnanguga meie vastutustundliku investeerimise tegevuste kohta.

Responsible Investment Report 2022
UN PRI Transparency Report 2022
UN PRI Assessment Report 2022

Me ei arvesta investeerimisotsuste negatiivset mõju kestlikkuse teguritele

Me ei arvesta ettevõtte tasandil investeerimisotsuste negatiivset mõju kestlikkuse teguritele. See on Avaroni suurust arvestades meie jaoks vastavalt jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrusele vabatahtlik. Otsus negatiivset mõju ettevõtte tasandil mitte hinnata tuleneb meie tegevuse ulatusest, Avaroni poolt hallatavate fondide iseloomust ning investoritest, kellele meie tooted on suunatud.

Tootepõhiselt aga arvestab Avaron investeerimisotsuste negatiivset mõju kestlikkuse teguritele sõltuvalt fondi omadustest ja eelkõige selle klassifikatsioonist ESG vallas. Kui fond edendab keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi või on selle eesmärgiks kestlik investeerimine, arvestame investeerimisotsuste negatiivset mõju kestlikkuse teguritele fondi prospektis kirjeldatud ulatuses. Fondi puhul, mis ei edenda keskkonna- või sotsiaalseid omadusi ja mille eesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine, me investeerimisotsuste negatiivset mõju kestlikkuse teguritele ei arvesta. Prospektidega, kus on kirjeldatud konkreetse fondi investeerimispõhimõtted, saab tutvuda siin.

Tasustamispõhimõtete läbipaistvus seoses kestlikkuse riskide lõimimisega

Rakendame tasustamispõhimõtteid, mis lähtuvad Avaroni tegevuseesmärgist, väärtustest ja pikaajalistest huvidest, sealhulgas pühendumisest kestlikkusele ja vastutustundlikule investeerimisele. Kehtiva tasustamissüsteemi ülesehitus soodustab usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist. Selle eesmärk on vältida riskide võtmist, mis ületavad õigusaktides, Avaroni põhimõtetes ja fondide dokumentides sätestatud talutava riski taset.

Kestlikkusriskide juhtimine kuulub iga asjaomase isiku töötulemuste hindamise juurde. See hõlmab muuhulgas Avaroni vastutustundliku investeerimise põhimõtete järgimist, sh portfelliettevõtete analüüsi ja jälgimise protsessi, et leevendada Avaroni investeeringute kestlikkusriske.

Tulemusi hinnatakse kolmeaastases raamistikus, et hindamise aluseks oleks pikemaajalisem periood, mis arvestab varahaldussektori tsüklilisusega.

Täiendav teave meie tasustamispõhimõtete kohta on kättesaadav siin.

Info uuendatud 30.11.2023.